اخبار واحد

صدور مجوز تاسیس آموزشگاه بهداشت اصناف

صدور مجوز تاسیس آموزشگاه بهداشت اصناف

دانشکده علوم پزشکی خلخال در نظردارد در راستای ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی نسبت به صدور مجوز تاسیس آموزشگاه بهداشت اصناف به شرط دارا بودن متقاضی واجد شرایط اقدام نماید متقاضیان تاسیس آموزشگاه بهداشت اصناف می توانند درخواست کتبی خویش را به همراه مدارک لازم حدکثر تا تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۸ به واحد سلامت محیط وکار مراکز بهداشت شهرستان خلخال تحویل نمایند.

ادامه مطلب