فرم ثبت شکایت

عنوان فرم
 • 0
 • نام*نام کامل(اگر نام دقیق ذکر نشود شکایت قابل پیگیری نیست)
  1
 • کد ملی*کد ملی ثبت شده اگر دقیق و مربوط به شاکی نباشد شکایت قابل پیگیری نیست
  2
 • تلفن همراه*
  3
 • تاریخ*
  4
 • واحد مورد شکایت*
  5
 • فرد یا افراد مورد شکایت*
  6
 • شرح شکایت*شکایت خود را بصورت کامل توضیح دهید
  7
 • محل سکونت*کامل ذکر شود
  8
 • ارسال مستندات در خصوص شکایات مطرح شده* فایل های خود را آپلود کنید
   9
  • در صورت مراجعه به سایر مراجع رسیدگی به موضوع شکایت، مستندات خود را پیوست نمائید.* فایل های خود را آپلود کنید
    10
   • پیشنهادات و انتقادات*
    11
   • پست الکترونیکی*در صورت تمایل پست الکترونیکی خود را وارد نمائید.
    12
   • فایل*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
     13
    • فایل*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
      14
     • فایل*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
       15
      • امتیاز*ضعیفمتوسطقابل قبولخوبعالی
       سرویس
       کیفیت
       16
      • کشور*کشور خود را انتخاب کنید
       17